Elburg Beleid

EB is als nieuwe lokale partij in 2010 met twee zetels in de gemeenteraad van Elburg verkozen en kenmerkt zich als een liberale partij met een sociaal gezicht. EB heeft direct bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen en is onderdeel uit gaan maken van de coalitie en heeft dit in de periode 2014-2018 gecontinueerd. De afgelopen 8 jaar zijn veel van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van EB in het coalitieprogramma opgenomen en ook gerealiseerd. Het inkrimpen van de ambtelijke organisatie, efficiënter werken, een verbetering van de financiele huishouding, regeldruk verminderen, meer en beter betrekken van de inwoners, belastingverhoging minimaliseren, het realiseren van een urnenmuur, verbeteren en betrekken van de inwoners bij plannen, het doorgaan van de plannen van “Bij Rosalie” c.q. Aan de Gracht, de uitbreiding van de haven, het verbeteren van het toeristisch klimaat, zijn dergelijke punten. Maar niet alles is gerealiseerd, de verruiming van de mogelijkheden op zondagmiddagen, een ogenschijnlijke uitdrukkelijke wens van sommige winkeliers, is door de stemverhoudingen in de Raad een onhaalbare kaart gebleken en was dat eigenlijk bij de coalitievormingen al.

Elburg Beleid is van mening dat kerkelijke of godsdienstige overtuiging geen bepalende rol mag spelen in de lokale politiek. Enerzijds omdat de toenemende ontkerkelijking betekent dat velen niet een dergelijke overtuiging hebben, anderzijds omdat in Nederland een duidelijke scheiding bestaat tussen kerk en staat. Gezien de veelheid aan godsdienstige opvattingen, al dan niet gebaseerd op christelijke tradities, dient er in de politiek geen overwegende rol voor een kerk, van welke denominatie dan ook te bestaan. Elburg Beleid wil een lokale partij zijn voor iedereen, ongeacht geloof, geaardheid, kleur of geslacht.

EB is principieel voor verruiming van de mogelijkheden voor een zondagsopenstelling en is van mening dat winkeliers daar zelfstandig een beslissing over kunnen nemen. De gemeente kan daar hoogstens voorwaarden aan verbinden als dat het samen leven bevordert. Bijvoorbeeld alleen de middag en/of alleen de zomermaanden. Als EB hopen wij dat de komende verkiezingen de burgers duidelijk zullen uitspreken wat het beleid voor de komende vier jaar zal moeten worden, ook op dit punt.

Elburg Beleid maakt onderdeel uit van de coalitie en haar ambitie is om dit ook de komende vier jaar voort te zetten. Niet omdat we gehecht zijn aan het pluche, maar omdat dit de enige manier is om in de politieke verhoudingen van Elburg van betekenis te kunnen zijn. En dat laatste willen we bovenal. Meedoen is in alle opzichten beter dan aan de zijlijn klagen en dwarsliggen. Elburg Beleid kiest absoluut niet voor dat laatste maar wil gebruik maken van de wil van partijen om samen verder te komen en heeft samenwerking en betrouwbaarheid daarom hoog in het vaandel staan. Bovendien is Elburg Beleid wars van het soms politieke spel dat sommige partijen wensen te spelen en zeker waar het Elburg niet verder helpt.

EB staat voor praktische politiek voor alle kernen, wij zijn trots op wat we hebben, maar er is geen reden om achterover te leunen!

Speerpunten verkiezingsprogramma:

 • Veiligheid, Leefbaarheid zonder Onderscheid
 • Ruimte voor ondernemen
 • Werk boven inkomen
 • Sociaal fundament behouden
 • Oog voor vrijwilligers
 • Ondersteunen verenigingsleven
 • Jeugd is onze toekomst
 • Bevorderen cultuur en recreatie
 • Versterken historisch erfgoed
 • Duurzaamheid is voor iedereen
 • Aandacht voor alle kernen
 • Geen dorpisme

Identiteit Elburg

Samenwerken en fusies zijn in de huidige tijd mode en een toverwoord. Wij willen, vanwege het unieke karakter, een zelfstandige gemeente blijven met een eigen identiteit. Dat geldt voor de gehele gemeente dus ook voor de kernen. Wel zijn wij voorstander van efficiency waar dat mogelijk voordelen oplevert. Dus samenwerken over de gemeentegrenzen kan in die gevallen en verdient dan ook de voorkeur. Ingezet moet worden op een hechte samenwerking binnen de SNV en binnen NEO, niet op basis van willekeur, maar op basis van de wil van de deelnemende gemeenten om zaken samen op te pakken. Dat betekent geven, gunnen en nemen, ook in dergelijke vormen van samenwerking. Dit dient overigens vorm gegeven te worden onder de democratische controle van de Raad, als vertegenwoordiging van de bevolking.

Op kleinere schaal en binnen de gemeentegrenzen zelf staat Elburg Beleid voor meer tolerantie en respect voor verschillende meningen. Daarbij dient over en weer recht te worden gedaan aan de eigenheid van kernen, maar dient ook tolerantie ten opzichte van elkaar te bestaan. Voor Elburg Vesting kunnen andere zaken spelen dan voor Doornspijk. Waar toerisme zich vooral concentreert op de Vesting dient daar ook beleid op maat te worden gevoerd.

Ook in de politiek en de bestuurlijke vertegenwoordiging streeft Elburg Beleid naar een meer evenwichtige samenstelling. Een overwegende vertegenwoordiging vanuit één kern of één denkrichting is daarbij niet te verkiezen.
 

Eisen aan vergrijzen

 

 

Ook Elburg ontkomt niet aan de vergrijzing. De populatie met een hogere leeftijd neemt toe en Elburg dient zich in te spannen ook deze grotere groep binnen de gemeentegrenzen te houden.

De zogenaamde oudere jongeren hebben andere behoeften en beschikken veelal over de middelen om die behoeften te bevredigen, maar helaas niet in Elburg. Tal van 50-plussers zijn op zoek naar huisvesting die aan hun behoeften beantwoordt. Die vinden dat niet in de bestaande woningvoorraad en de huidige woningbouwplannen. Daarom is Elburg Beleid er een voorstander van om meer dan tot nu toe in te steken op de realisatie van appartementen in het duurdere segment voor deze doelgroep. Een doelgroep die zeker de eerste twintig jaar niet afhankelijk wil zijn van allerlei zorgvoorzieningen, maar die vooral mooi wil wonen en daar ook wat voor over heeft. Dit voorkomt dat mensen die wat te besteden hebben verhuizen naar buurgemeenten waar men wel oog heeft voor dergelijke behoeften. Ook de Elburger middenstand kan daar voordeel uithalen.

 

Oog voor onze jeugd

 

 

Het betrekken van jongeren bij de ontwikkeling van Elburg moet prioriteit hebben. Vooral een lokaal georiënteerde partij als Elburg Beleid kan aansprekend zijn daar die zich voornamelijk richt op zaken dichtbij.

Tot nu toe zijn de initiatieven die zich richten op onze jongeren vooral gericht op het voorkomen van overlast. Elburg Beleid vindt jongeren niet lastig maar beseft dat de jongeren mogelijkheden moeten worden geboden om zich te ontwikkelen, te ontspannen en zo zinvol te leven.

Zij wil dit bereiken door jongeren meer te betrekken bij de samenleving, door met deze jongeren in gesprek te gaan en de behoeften te peilen en daar ook mee aan de slag te gaan.

 

Cultuur/cultuurhistorie & cultureel erfgoed

De gemeente Elburg heeft een enorme schat aan cultuur en cultuurhistorie. Wat dat betreft moeten we onze voorouders dankbaar zijn dat die het aan hebben gedurfd om Elburg te voorzien van tal van kunstschatten en historische gebouwen. Het zou goed zijn te beseffen dat deze schatten er nu toe leiden dat velen daarvan profiteren en het zou ook goed zijn dat wij zelf ook een dergelijke houding aannemen.

Het overgrote deel van de jaarlijkse toeristenstroom is te danken aan de cultuur en de cultuurhistorie van Elburg. Dat betekent dus dat we moeten investeren om dit in stand te houden en uit te bouwen. Niet alleen het terugdraaien van vroegere bezuinigingen maar het fourneren van extra middelen om het nog beter te maken dan het al is. Ook de overige kernen dienen in dit verband te worden meegenomen in het belang van de stad voor de economische ontwikkeling van Elburg als geheel. Wij kunnen dit niet genoeg benadrukken. Zonder een florerende stad is er geen florerende gemeente! Dus geen vraagtekens zetten bij de Euro’s die aan de stad besteed worden, maar vraagtekens zetten als die Euro’s niet besteed worden. Hierbij speelt de Hanze een voorname rol. Deze moet gezien worden als een economische kans om meer toeristen naar Elburg te trekken.

Met de Hanzedagen in 2031 in Harderwijk dienen in Elburg de krachten gemobiliseerd te worden om daar in gezamenlijkheid nog meer invulling aan te geven dan in 2017 al is gebeurd.

Om ons verder te kunnen onderscheiden blijft ondersteuning noodzakelijk. Met deze cultuur en cultuurhistorie is het mogelijk om onze gemeente verder onder een breed publiek bekend te maken en te verleiden tot een bezoek aan onze gemeente. De gemeente Elburg heeft een onderscheidend en uniek aanbod dat het meer dan waard is om getoond te worden!

Daarnaast wil EB de mogelijkheden laten onderzoeken om Elburg op de wereld erfgoedlijst te plaatsen. Wij zien daarvoor grote voordelen voor Elburg op het gebied van toerisme en recreatie. Elburg Beleid is van mening dat we als Elburg moeten investeren in dit cultureel erfgoed, enerzijds om het voor onze kinderen in een goede staat achter te laten maar ook omdat het van eminent economisch belang is voor de huidige generatie en het welvaren van de gemeente als geheel.

De erfgoed leerlijn dient verder ondersteund en gestimuleerd te worden en laat kinderen uit de gemeente kennis maken met het culturele erfgoed.

De functie van cultuurmakelaar binnen de gemeente dient verder vormgegeven te worden maar dient ook naar buiten toe helder te zijn vooral waar het verantwoordelijkheden betreft. Bovendien dient dit gesteund te worden door aanwezige kennis en kunde binnen en buiten de gemeente.

Een stimulans voor recreatie en toerisme is Visit-Veluwe voor het promoten van de Veluwe als geheel, maar zeker ook de VVV Elburg. Daarbij klemt het promotiebudget. Elburg Beleid pleit er voor meer middelen te fourneren aan de lokale VVV-functie zodat die de Elburg promotie onder meer via Visit Veluwe beter vorm kan geven.

Duurzaamheid

 

Dit containerbegrip roept emoties op. Enerzijds omdat het verder gaat dan alleen de gemeente, maar zeker ook omdat de effecten van allerlei maatregelen pas op termijn zichtbaar zullen zijn. Volgens Elburg Beleid dienen investeringen in duurzaamheid concreet en onderbouwd te zijn en dient ook duidelijk te zijn wat het terugverdieneffect is. Niet alleen in geld maar zeker ook in effecten op het milieu. Het zo maar beschikbaar stellen van middelen voor niet concrete maatregelen heeft dan geen zin en is slechts voor de bühne. Het gaat er niet om dat Elburg laat zien hoe duurzaam ze is door het beschikbaar stellen van grote sommen, maar dat er maatregelen worden getroffen die effect hebben. Op dat moment is er altijd geld beschikbaar en/of moet geld beschikbaar gemaakt worden.

Elburg Beleid omarmt de doelstelling dat de gemeente zelf in 2025 energieneutraal moet zijn. Dat vraagt om maatregelen die de duurzaamheid en het terugdringen van energieverbruik bevorderen.

Het opraken van onze gasvoorraad werpt een schaduw vooruit en Elburg Beleid is van mening dat de gemeente daar maatregelen voor moet nemen. Bij nieuwbouw dienen gasaansluitingen in het vervolg achterwege te worden gelaten en dienen woningen energieneutraal te worden gemaakt. Neutraal in die zin dat er per saldo geen energie wordt gebruikt. Dit kan door de inzet van zonne- en windenergie en aardwarmte, maar zeker ook door het hoge eisen stellen aan isolatie en verbruik.

 

Toerisme en recreatie

 

Een belangrijke economische pijler is toerisme en recreatie. Met onze rijke historie beschikt Elburg over veel bezienswaardigheden en is daardoor aantrekkelijk voor velen. De grote wens is om te komen tot meer verblijfsaccommodatie. Hoewel successen op dit gebied tot nu toe uitblijven zullen initiatieven van ondernemers op dit gebied ruimhartig ondersteund moeten worden. Uitbreidingen leiden in dit geval tot meer werkgelegenheid en dat zal zijn impact hebben op de ontwikkeling van Elburg in de breedte.

Elburg Beleid is ook een voorstander van het benutten van de mogelijkheden die het Hanzeverbond biedt en ziet dit als kans voor de verdere ontwikkeling van Elburg op de toeristische kaart.

Bij de verdere uitbreiding van de haven en de ontwikkeling van Kruismaten dienen ook de belangen van het toerisme nadrukkelijk in beeld te komen.

De mogelijkheden voor meer grootschalige verblijfsaccommodatie en recreatie in het buitengebied dienen verder onderzocht en gestimuleerd te worden.

Zondagsopening

 

Voor EB geldt dat de ondernemer zelf zou moeten bepalen of hij zijn zaak op de zondag openstelt en wij vinden ook dat een willekeurige bezoeker zelf de keuze kan maken of hij/zij al dan niet een winkel bezoekt. Daar past geen betutteling door de overheid bij. Natuurlijk dient er respect te zijn voor andersdenkenden.

EB is van mening dat er wederzijds respect moet zijn, zonder oordelen en vooroordelen, maar met ruimte voor het vinden van mogelijkheden die door alle partijen omarmd kunnen worden. Het aanwijzen van een toeristische zone is daarvoor slechts een halve oplossing, daar dit de vrijheid van ondernemers buiten dat toeristisch gebied belemmert. Wij hebben begrip voor ieders mening en standpunt maar meer ruimte voor ondernemend Elburg is, zeker in deze tijden, en wat EB betreft altijd, op zijn plaats. Wat dat betreft is het jammer dat de landelijk opererende partijen dit punt om opportunistische redenen niet hebben opgepakt. Wij vinden dat een zondagsopenstelling geen lokaal issue moet zijn, maar net als bij de horeca landelijk opgepakt moet worden. Wij leven niet op een eiland!

De openstelling op zondag van musea is een onderwerp dat feitelijk bij de musea zelf is belegd. Feit is dat de druk niet open te gaan gevoeld wordt door middel van de subsidieverstrekking vanuit de gemeente. Elburg Beleid is van mening dat het subsidie onafhankelijk is en moet zijn van het besluit van de individuele musea om op zondag hun deuren te openen.

 

Ondernemend Elburg

De lokale economie is van levensbelang. Werkgelegenheid, innovatie en investeringen in nieuwe ontwikkelingen en duurzaamheid die bijdragen aan een bloeiende economie, strijden daarbij om de voorrang. Voorop staat dat de gemeente geen ondernemer moet spelen, maar ook dat ondernemers het ondernemersrisico niet bij de gemeente moeten leggen.

Als gemeente zullen we initiatief te allen tijde moeten ondersteunen, creatief meedenken en voorwaarden scheppen voor oplossingen. Dit moet in goed overleg gebeuren en met respect voor ieders mening.

Daarbij past de verdergaande visie op cultuur en cultuurhistorie en de profilering maar zeker ook de promotie als vestigingsplaats voor bedrijven op een unieke plek. De Elburger middenstand maakt vooral een punt van de bereikbaarheid in de wintermaanden voor het autoverkeer. Elburg Beleid proeft daarbij een discrepantie tussen de belangen van die of sommige winkeliers en van de bewoners. Bovendien is tot nu toe niet onomstotelijk aangetoond dat een openstelling van het kruis in die wintermaanden soelaas biedt voor veel winkeliers. Mocht dit echter wel het geval zijn dan zal Elburg Beleid vanzelfsprekend een lans breken voor die belangen, maar zal nadrukkelijk ook de wensen van andere belanghebbenden in het centrum moeten betrekken.

Met het toenemen van toeristische stromen, ook in de wintermaanden, nemen de kansen voor de middenstand toe. Het is noodzakelijk dat de ondernemers daar zelf in acteren. Dat staat los van de mogelijkheid voor die enkele automobilist die persé voor een winkel wil kunnen uitstappen. Het zoeken naar oplossingen om zowel winkeliers al winkelbezoekers zo veel als mogelijk te faciliteren hoort bij de gemeente maar zeker ook bij de individuele winkelier die niet altijd de hoop op acties van de gemeente moet vestigen. Creativiteit en handelsgeest wordt van de moderne ondernemer verwacht. De gemeente moet dat stimuleren en daarin mee gaan. Niet doen wat wij altijd al deden, maar zoeken naar nieuwe wegen, nieuwe oplossingen en nieuwe klanten. Overleg en commitment zal tot optimale oplossingen moeten leiden.

 

Onderwijsstad Elburg

In onze gemeente is het mogelijk om tot en met voortgezet onderwijs de jeugd een plek te geven. Dit willen wij minimaal op het huidige niveau handhaven. Daarnaast moet er onderzocht worden of kinderen die voor bijzonder onderwijs naar omliggende gemeenten gaan binnen onze eigen gemeente opgevangen kunnen worden. Zo kunnen we bijvoorbeeld de huidige leegstand in lokalen het hoofd bieden. De bespaarde kosten voor het vervoer naar elders zouden hiervoor ingezet kunnen worden en als neveneffect heeft dit ook een positieve invloed op het milieu en de mobiliteit. Het mes snijdt aan twee kanten. Elburg Beleid is er ook voorstander van om het thema duurzaamheid ook te betrekken op de huisvestingsvoorzieningen van onderwijsgebouwen. Duurzaam in die zin dat gestreefd moet worden naar zo energiezuinig als mogelijk, maar zeker ook om de gebouwen te laten voldoen aan hetgeen voor de huidige stand van het onderwijs noodzakelijk is. Dat kan betekenen dat ingezet moet worden op vervanging van gebouwen die in technische of gebruikszin verouderd zijn. Wij willen dat onze kinderen op een fatsoenlijke manier in adequate huisvesting hun schoolcarrière doorlopen.

Verenigingsleven ondersteunen

 

Een van de sterke punten in onze gemeentelijke samenleving is ons verenigingsleven en de enorme vrijwilligersschare op velerlei gebied. De samenleving is aan verandering onderhevig, er wordt steeds meer zelfwerkzaamheid verwacht. De rol van de gemeente mag hierbij duidelijk zijn, waar nodig moet zij het verenigingsleven ondersteunen, zeker waar verenigingen dit niet zelf af kunnen.

Accommodatiebeleid

 

Tot nu toe heeft de gemeente het standpunt gehuldigd dat elke kern over voldoende voorzieningen moet beschikken. Dat heeft ertoe geleid dat er versnippering heeft plaatsgevonden maar ook dat de kwaliteit van veel voorzieningen in de kernen te wensen over laat. Zonder te tornen aan de budgetten wil EB onderzoeken of er geen clustering van dergelijke voorzieningen plaats zou moeten vinden. Buiten een verregaande kwaliteitsverbetering kan dit naar ons oordeel er ook toe leiden dat de huidige tegenstellingen tussen de kernen geslecht kan worden. Wij zijn per slot één gemeente en geen vijf afzonderlijke woonkernen. Het wordt hoog tijd dat de afgunst die er tussen kernen bestaat wordt bestreden en het belang van de gemeente als geheel bij iedereen voor op komt te staan.

De bereikbaarheid van winkels in het centrum is een punt van zorg. Niet zozeer vanwege het feit dat autoverkeer in de vesting, op grond van de veiligheid, zo veel mogelijk beperkt moet worden, maar zeker ook omdat de toegankelijkheid van winkels e.d. gehinderd wordt door fysieke omstandigheden. De bestrating e.d. dient, met respect voor de historische uitstraling, aangepakt te worden zodat de winkels voor iedereen, dus ook voor mensen die slecht ter been zijn en/of gehandicapt, bereikbaar zijn. Elburg Beleid is daarom voor een rigoureuze aanpak van de bestrating en de toegankelijkheid voor winkelend en flanerend publiek. In den lande zijn tal voor voorbeelden hoe dat op een verantwoorde en mooie wijze te realiseren is. Het moet een plezier zijn om in Elburg te winkelen of je boodschappen te doen, ook als je op hoge hakken loopt. De omvorming naar een belevings- en verblijfsgebied zal veel van de gemeente vragen. Elburg is dat echter meer dan waard.

Luchthaven Lelystad

 

Hoewel de voordelen van de uitbreiding van de luchthaven Lelystad overstemd worden door de gevreesde nadelen van geluidsoverlast, dienen we te beseffen dat er in dit verband andere belangen een rol spelen dan alleen het belang van onze inwoners. Desalniettemin dient de gemeente zich tot het uiterste in te spannen om in samenwerking met de Veluwse gemeenten en de provincie de geluidoverlast van de vliegroutes tot een minimum te beperken.

Wel is het zaak de kansen die een toevloed van toeristisch luchtverkeer biedt ten volle te benutten en te zoeken naar de mogelijkheden voor de Elburger economie. Dit zal overigens in samenspraak moeten met het Elburger bedrijfsleven en met de toeristische industrie op de Veluwe.

Burgerparticipatie

 

In onze gemeente zijn er vele vormen van burgerparticipatie. Hierbij denken we aan de wijkcomités, de Adviesraad Sociaal Domein, de vestingraad en het museale platform. Daarnaast zijn er vele vormen van frequent overleg met bijvoorbeeld ondernemersverenigingen, bedrijvenkring, agrarisch overleg, toeristisch overleg, klankbordgroepen maar ook met individuele personen. Hieruit mag blijken dat de lokale overheid haar burgers serieus neemt. Dit mag niet veranderen. Door het betrekken van onze inwoners zal op verschillende manieren gekeken worden naar bestaand beleid en naar toekomstig beleid. Draagvlak in alle geledingen en in een zo vroeg mogelijk stadium is het vertrekpunt. De veelheid aan overleggen leidt er overigens toe dat met velen wordt gesproken, maar ook dat velen, al dan niet bewust, het gevoel hebben niet gehoord te worden. Gezocht moet worden naar mogelijkheden om dergelijke overleggen te clusteren en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk geledingen en geluiden op eenzelfde plaats te horen zijn.

Minimabeleid

 

Gelukkig lijkt het economisch herstel door te zetten. Elburg heeft de afgelopen periode veel inspanning geleverd om het sociaal beleid vorm te geven en dit beleid en de maatregelen zijn goed te noemen en worden gewaardeerd. Voor EB geldt dat we het huidige niveau in stand willen houden, maar dat nadrukkelijk gezocht moet worden naar mogelijkheden om mensen van het minimum af te krijgen. Dit niet door het verhogen van allerlei toeslagen maar in te steken op het zelfstandig verwerven van een adequaat inkomen. In die situaties waarin dit niet mogelijk is moeten mensen gestimuleerd worden om in vrijwilligerswerk een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap. Dat bevordert het welbevinden van onze bevolking en van de individuen. Wel is het voor Elburg Beleid noodzakelijk dat het beleid vormgegeven kan worden binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde budgettaire kaders.

Elburg Beleid waardeert hogelijk de inspanningen van de voedselbank in Elburg, maar is tegelijkertijd van mening dat zo’n voorziening op termijn, in een welvarende gemeente als de onze, overbodig zou moeten zijn. Inspanningen moeten er op gericht zijn om dat ook te realiseren. Zo lang echter inwoners tussen wal en schip vallen verdient deze voorziening de steun van de gemeente.

Openbare ruimte

 

De inrichting van onze openbare ruimte dient op een goed niveau te blijven. Daarbij is het huidige niveau het uitgangspunt. De veiligheid van onze inwoners staat daarbij voorop. Wegen, fietspaden en wandelpaden behoren veilig te zijn. Speelvoorzieningen voor de jeugd hebben een functie. EB gaat daarbij voor kwaliteit in plaats van kwantiteit en wil de Wijkcomités en de omwonenden daar zoveel mogelijk in betrekken.

Evenementen

 

Om Elburg op de kaart te blijven zetten zijn bijzondere en kwalitatief hoogwaardige evenementen een belangrijk onderdeel van onze lokale economie. Bezoekers naar Elburg halen heeft een toegevoegde waarde voor ondernemend Elburg maar zeker ook voor de bewoners zelf. De overheid dient dergelijke evenementen te ondersteunen daar zij belangrijk zijn voor de ontwikkeling van Elburg en de handhaving van het huidige voorzieningenniveau. Zij zijn dus waardevol. Evenementen dragen bij aan de economie maar ook aan gemeenschapszin, of het nu kleinere evenementen zijn gericht op onze eigen inwoners of grotere evenementen met een regionale of zelfs landelijke uitstraling.

Als overheid zullen wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen door organiserende partijen te helpen een evenement te organiseren. Dit kan door voorzieningen te treffen die het organiseren eenvoudiger maken en door minder drempels op te werpen. In enkele gevallen kan dit ertoe leiden dat ook de druk bij particuliere organisaties wordt weggehaald als door onvoorziene omstandigheden inkomsten tegen kunnen vallen en organisatoren met verliezen dreigen te worden opgezadeld.

De roep om een evenemententerrein is groot. De winkeliers in Elburg klagen over het veelvuldig gebruik van de parkeervoorzieningen voor evenementen. Elburg Beleid wil insteken op de creatie van een evenemententerrein en ziet daarvoor mogelijkheden bij “De oude Vos” en de IJsbaan. De omvorming tot een multifunctioneel terrein waar huidig gebruik en toekomstig gebruik hand in hand kunnen gaan dient daar prioriteit te krijgen.

Conclusie

EB is trots op haar gemeente en haar inwoners. Met ons allen laten we zien waar onze gemeenschap toe in staat is. Een enorme vrijwilligersschare laat zien hoe betrokken onze inwoners bij de gemeente zijn. Deze betrokkenheid moeten wij koesteren, op verenigingsniveau, op cultureel gebied, in de zorg voor elkaar, door wijkgericht werken en dit dient zijn weerklank te vinden in het beleid van de gemeente. De komende gemeenteraadsverkiezingen kunnen de inwoners van de gemeente Elburg een keuze maken uit veel politieke partijen. En die keuze is niet altijd even makkelijk.

Elburg Beleid staat voor praktische politiek, met respect voor iedereen en kiest voor een zakelijke benadering, rekening houdend met alle stromingen in onze gemeente. EB wil naar een gemeente waar ruimte is voor het individu zonder de belangen van anderen te veronachtzamen. Rekening houden met elkaar en met elkaars gevoeligheden is daarbij cruciaal. Het kan echter niet zo zijn dat het principe van de één per definitie altijd zwaarder zou moeten wegen dan een objectief zeker zo groot belang van de ander en de oorzaak kan zijn van het in zakelijk opzicht ten onder gaan van die ander. Elburg staat midden in de samenleving en dient zijn luiken naar buiten open te houden. Elburg Beleid gaat en staat daarvoor.

 

 

Veiligheid & Leefbaarheid zonder Onderscheid, is het devies.