Raadsvergadering 29-06-20

Waaraan besteedt het college ons belastinggeld?

Morgenavond 29 juni worden vanaf 19.30 uur in de raadsvergadering een aantal agendaonderwerpen behandeld. De Regionale Energie Strategie (RES), het Accommodatiebeleid (o.a. beschikbaarheid zalen voor sportverenigingen) en Grip op Uitgaven Sociaal domein, inclusief ingrijpende bezuinigingen, komen aan de orde. Over de laatste twee onderwerpen wordt in deze vergadering gedebatteerd door de raadsleden.

Op woensdagavond 1 juli vanaf 19.30 uur worden de financiën van onze gemeente besproken in een oordeelsvormende vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur. Tijdens deze vergadering staan de Kadernota 2020, de Voorjaarsrapportage 2020 en de Jaarstukken 2019 centraal. Om u een idee te geven wat deze stukken inhouden hieronder een korte uitleg.

De Kadernota 2020 is een belangrijk beslisdocument waarin de bestuurlijke keuzes worden gemaakt die terug te zien zijn in de sluitende Meerjarenprogrammabegroting 2021-2014 (MPB).

Een belangrijk financieel pijnpunt betreft hierbij het verwachte tekort op het sociaal domein, met name in de jeugdhulp. Het College verwacht dit tekort de komende vier jaar volledig terug te dringen. Dit gebeurt door grip te krijgen op de uitgaven en te bezuinigen. Bezuinigingen bestaan uit het verlagen van het uurtarief voor informele zorg, schrappen van vervoersvergoedingen en het verlagen van subsidies aan (welzijns)organisaties zoals Stichting Wiel. De Gemeenteraad zal tijdens de vergadering besluiten of dit zorgvuldig en sluitend is gebeurt.

Elburg Beleid wil aan de hand van deze Kadernota 2020 er een aantal punten uitlichten.

Er ontstaat een fors tekort op de jeugdhulp van € 1.275.000,- in 2023, ons inziens mede veroorzaakt door slechte beslissingen uit het verleden. Om het tekort op te vangen moet er, tegen de afspraken in, maar liefst € 300.000,- structureel uit de algemene middelen worden gehaald. Zoals u begrijpt kan je geld maar één keer uitgeven en gaat dat dus ten koste van andere zaken bestemd voor alle inwoners van onze Gemeente. Elburg Beleid is van mening dat bij zorgvuldig financieel beheer deze onttrekking uit de algemene middelen niet nodig is en dat de verantwoordelijk wethouder ook in het verleden het huishoudboekje niet goed heeft bewaakt. Ook is Elburg Beleid van mening dat het College niet “over zijn graf moet regeren” en deze beslissingen moet overlaten aan een nieuwe Raad en een nieuw College in een nieuwe raadsperiode. Elburg Beleid zal dus een amendement met die strekking indienen.

Ook zal Elburg Beleid in een amendement voorstellen de structurele subsidie van € 30.000,– per jaar aan Stichting Hervormd Jeugd- en Jongerenwerk niet toe te kennen. De financiering van een door de kerk geëxploiteerde stichting moet ons inziens in beginsel door de kerk plaatsvinden. Het College heeft niet duidelijk genoeg gemaakt waarom dat in dit geval anders zou moeten zijn. Elburg Beleid is van mening dat noodzakelijke bezuinigingen op subsidies consequent moeten worden doorgevoerd.

Voor de Vesting is een verlichtingsplan opgenomen voor het aanlichten van speciale locaties (€ 230.000,-). Dit terwijl door de inmiddels ontbonden Vestingraad nadrukkelijk was verzocht om het hele herinrichtingsplan in één keer door te voeren omdat alle aspecten in elkaar grijpen. Elburg Beleid heeft zich altijd nadrukkelijk achter dit integrale plan van de Vestingraad geschaard en is dan ook niet te spreken over dit doekje voor het bloeden.

Ook wordt er geld (€50.000,-) gereserveerd voor uitbreiding van parkeergelegenheid bij de begraafplaats aan de Bovenweg.  Elburg Beleid is van mening dat dit, afgezet tegen voorgestelde en voor mensen en organisaties zeer ingrijpende bezuinigingen in het sociale domein, een niet passende en noodzakelijke investering is op dit moment.

In de Voorjaarsrapportage 2020 wordt financiële verantwoording afgelegd over de eerste vier maanden van 2020.  De Jaarstukken 2019 betreffen de financiële verantwoording over het boekjaar 2019.  Belangrijke afwijkingen van de jaarrekening ten opzichte van de begroting zijn hierin terug te lezen.

Er is de laatste tijd veel belangstelling geweest voor de plaatselijke politiek in het algemeen en voor Elburg Beleid in het bijzonder. Elburg Beleid is van mening dat er, zonder onderscheid, zorgvuldig met geld moet worden omgegaan en er aandacht blijft voor alle kernen en alle inwoners binnen onze Gemeente. Wij hopen dat u ons in de komende tijd blijft volgen. Aan onze kritische, maar opbouwende inbreng zal het niet liggen!

,

Tirannie van de meerderheid

Nu alle coalitiepartijen, behalve de SGP zelf, duidelijk afstand hebben genomen van de beruchte strip kan Elburg Beleid natuurlijk niet achterblijven. Natuurlijk vinden wij dit ver over de grens, keuren we dit op alle mogelijke manieren af en is alleen afstand nemen gewoonweg niet genoeg. We vragen ons vooral af waarom dit juist binnen de SGP Elburg steeds zo fout gaat en er binnen een jaar sprake is van een integriteitsonderzoek van de oud-wethouder, een motie van wantrouwen aan de broek van de huidige (SGP) wethouder en het recente grensoverschrijdende gedrag van hun raadslid. Dit laatste wordt op Facebook gewoon doodleuk afgedaan als de strip die “een onjuist beeld gaf”. Wij snappen het niet meer… of wel? Eigenlijk is het meest zorgwekkende dat dit dus blijkbaar een rode draad begint te vormen in de uitingen van de SGP. Op steenworp afstand in Oldebroek meent het jonge SGP raadslid aldaar dat het versturen van nazistickers via Whatsapp gewoon een moderne manier van spotprenten is en in Elburg denkt ons lokale raadslid dus dat het betrekken van de Holocaust in zijn misplaatse strip blijkbaar aanvaardbare “humor” is. Wij vragen ons af waarom de SGP niet publiekelijk door het stof gaat en aangeeft dat dit alles nooit had mogen gebeuren. Of zit dit toch wat dieper in de organisatie dan iedereen had gedacht? Dit alles nog bovenop een wethouder die gewoon volhoudt dat zijn waarheid de enige is en geen enkele behoefte voelt om de angel eruit te halen door zijn eigen ego aan de kant te zetten. Echte burgerparticipatie krijgt naar onze mening gewoon een dikke vinger van deze wethouder en zijn College. Ook de Coalitie reageert ons inziens met het minimaal nodige om hun eigen gezicht te redden wat blijkt geeft van berekend machtsgevoel. Opvallend dat de geledingen zich weer sluiten en er weer plaatjes van achtertuinen en schapen op de socials verschijnen, alleen nu wel zonder de SGP. Waarom wordt vanuit de overige coalitiepartijen niet geëist dat de SGP dit publiekelijk terugneemt en gemeende excuses aanbiedt aan allen die ze hiermee beledigd hebben?

Van echte democratie, waarin niemand méér recht heeft dan een ander, blijkt in Elburg geen sprake. Waar al in 1835 werd gewaarschuwd voor de “tirannie van de meerderheid” door de grote namen in onze geschiedenis, lijkt dit principe in Elburg volop de kans te krijgen. Elburg Beleid is oprecht van mening dat de inwoners van Elburg beter verdienen.

Fractie Elburg Beleid