Column HaH 14-09-21

Samen Vooruit !

De afgelopen jaren zien we in toenemende mate een roep uit de samenleving om met een aantal partijen een nieuwe positieve politieke beweging te starten. Een positieve beweging die constructieve politiek voert en ruimte biedt aan een ieder in onze mooie gemeente. Bovenal een politieke beweging die kansen ziet en aangrijpt om de gemeente Elburg nog beter op de kaart te zetten. Een nieuwe politieke beweging die het belang van alle inwoners uit alle kernen behartigt en die inziet dat door samen te werken er echte verandering mogelijk is. Elburg Beleid (EB), D66 Elburg en de PvdA Elburg herkennen deze geluiden en hebben er daarom voor gekozen om over hun partijkleur heen te stappen en, in het belang van onze gemeente en haar inwoners, voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 met een gezamenlijke kandidatenlijst en verkiezingsprogramma naar buiten te treden. Dit zullen we doen vanuit een gezamenlijk gedragen kompas, dat richting geeft aan hoe wij positief, respectvol en constructief politiek willen voeren. Elburg Beleid, D66 en PvdA hebben ondertussen het vertrouwen naar elkaar uitgesproken om een brede samenwerking aan te gaan maar willen tegelijkertijd via deze weg ook een uitgestoken hand bieden aan andere politieke partijen om samen met ons deze nieuwe politieke koers in te zetten. Samen bereiken we meer en kunnen we de stem van een grote groep inwoners vertolken! We denken hiermee het signaal af te geven aan inwoners uit alle kernen dat het anders en beter kan. Met deze samenwerking kunnen we een actieve en belangrijke rol spelen in de lokale politiek en zullen we een positieve verandering in beweging zetten. We roepen inwoners, ondernemers en lokale politieke besturen op om met ons in gesprek te gaan en kijken graag met u “samen vooruit” !

Elburg Beleid steunt de lokale Culturele Sector

Goed nieuws voor de lokale culturele sector ! In een kamerbrief van 16 november jl. heeft de Minister aangekondigd de lokale culturele sector te willen ondersteunen door een nieuw pakket aan maatregelen voor 2021 aan te kondigen. Elburg Beleid heeft de uitwerking van de maatregelen onderzocht en komt tot de conclusie dat er bijna € 123.000 beschikbaar komt voor de culturele sector binnen de Gemeente Elburg. Reden genoeg om hierover direct schriftelijke vragen te stellen aan het College. Elburg Beleid wil namelijk graag weten of de Gemeente op de hoogte is van de maatregelen en op welke wijze de Gemeente voornemens is dit te gaan inzetten. Uiteraard heeft Elburg Beleid tevens de vraag gesteld wanneer we van de Gemeente een concreet plan tegemoet mogen zien voor de inzet van deze middelen zodat de verschillende instellingen daarmee aan de gang kunnen.

Cadeaubonnen in Elburg

Op social media is er ophef ontstaan over het niet doorgaan van het verstrekken van cadeaubonnen aan de huishoudens in de gemeente. Ook Elburg Beleid vindt dat die € 100 per huishouden op een andere manier verstrekt moet worden. Het is goed de overwegingen daarvoor ook eens wat breder te verspreiden. De benodigde € 1.000.000 voor de cadeaubonnen komt uit de heffing van precario op ondergrondse leidingen. Toen dat van start ging heeft de Raad bepaald dat dat bedrag terug moest naar de inwoners. Het College was er toentertijd niet voor maar de Raad wel en die bepaalt uiteindelijk. Inmiddels loopt het bedrag aan geheven precario op tot rond € 7.000.000 eind 2022.De coalitie heeft in het coalitieakkoord bepaald dat dat bedrag anders wordt ingezet. Zeker de helft van het bedrag moet volgens diezelfde coalitie worden voor duurzaamheid. Dus daar hebben inwoners al het nakijken. Mede op initiatief van Elburg Beleid is € 1.000.000 van dat bedrag beschikbaar gesteld voor allerlei extra bestedingen i.v.m. Corona. Dat komt wat ons betreft ten goede aan de samenleving als geheel en kan als een vorm van teruggeven worden beschouwd. De wethouder heeft het verstandig gevonden Sinterklaas te spelen met cadeaubonnen en daar goede sier mee te maken in de media, zelfs voordat hij de Raad daarover heeft geïnformeerd. Dat is niet handig vindt Elburg Beleid. De Raad heeft geoordeeld dat als je een dergelijk bedrag teruggeeft aan inwoners je het op een eenvoudige en minder kosten verslindende manier moet doen en heeft dus voorgesteld het te verwerken in de aanslag gemeentelijke belastingen. Zo krijgt elk huishouden toch € 100 extra en wordt men in de besteding daarvan niet beperkt. Daar speelt bovendien de overweging mee dat het aannemelijk is dat die cadeaubonnen vooral besteed gaan worden in die sectoren (supermarkten, bouwmarkten, tuincentra, slagers, bakkers) die het vanwege Corona juist extra goed doen of, op z’n minst, over het algemeen geen grote problemen ervaren door Corona. Bovendien, zo is het standpunt van Elburg Beleid: laat iedereen zelf uitmaken waar men het aan wil besteden. Dat kan ook het betalen van de huur of de energierekening zijn, een reisje naar familie, een gift aan de kerk of een ander goed doel, een bezoek aan theater of wat dan ook zijn. Als inwoners besluiten dit bedrag, of een deel daarvan, alsnog te besteden bij de lokale ondernemers, zal Elburg Beleid dit alleen maar toejuichen. Om dat op te leggen aan alle inwoners van onze gemeente gaat ons echter toch te ver. Het bezorgen van cadeaubonnen op ieder adres, het innemen van de bonnen door ondernemers, het declareren daarvan bij de gemeente en het feit dat ze blijkbaar slechts genummerd zijn en niet op naam staan, zorgt voor onnodige kosten bij de gemeentelijke organisatie en een hoop administratieve rompslomp bij de middenstand. Dat geld kunnen we beter toe laten komen aan de samenleving. Feit blijft dat Elburg Beleid liever had gezien dat veel meer teruggegeven zou worden aan de inwoners, dat volledig in de geest van de eerder aangenomen motie. Gezien de omvang van het bedrag aan precarioheffing zou je kunnen stellen dat een teruggave van een veelvoud van 100 euro ook geen onhaalbare kaart was geweest. Het is heel jammer dat de coalitie dat grote bedrag anders in wil zetten en er voor de inwoners een schamel bedrag overblijft. Vreemd dat men daar niet meer ophef over maakt en zich alleen beperkt tot die cadeaubonnen. Het blijft echter in alle gevallen wel verstandig om dat zonder al te veel extra kosten te doen. Misschien is het ook een goede leer voor wethouders om niet te snel de publiciteit te zoeken als ze een, in hun ogen, leuk idee hebben. Dat neigt namelijk naar politiek profileren en dat is iets wat voorbehouden is aan de Raad. Wilt u verandering? Praat dan mee met Elburg Beleid over actuele onderwerpen, wordt lid en slijp uw rode potlood alvast om te stemmen in 2022 !

Raadsvergadering 29-06-20

Waaraan besteedt het college ons belastinggeld?

Morgenavond 29 juni worden vanaf 19.30 uur in de raadsvergadering een aantal agendaonderwerpen behandeld. De Regionale Energie Strategie (RES), het Accommodatiebeleid (o.a. beschikbaarheid zalen voor sportverenigingen) en Grip op Uitgaven Sociaal domein, inclusief ingrijpende bezuinigingen, komen aan de orde. Over de laatste twee onderwerpen wordt in deze vergadering gedebatteerd door de raadsleden.

Op woensdagavond 1 juli vanaf 19.30 uur worden de financiën van onze gemeente besproken in een oordeelsvormende vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur. Tijdens deze vergadering staan de Kadernota 2020, de Voorjaarsrapportage 2020 en de Jaarstukken 2019 centraal. Om u een idee te geven wat deze stukken inhouden hieronder een korte uitleg.

De Kadernota 2020 is een belangrijk beslisdocument waarin de bestuurlijke keuzes worden gemaakt die terug te zien zijn in de sluitende Meerjarenprogrammabegroting 2021-2014 (MPB).

Een belangrijk financieel pijnpunt betreft hierbij het verwachte tekort op het sociaal domein, met name in de jeugdhulp. Het College verwacht dit tekort de komende vier jaar volledig terug te dringen. Dit gebeurt door grip te krijgen op de uitgaven en te bezuinigen. Bezuinigingen bestaan uit het verlagen van het uurtarief voor informele zorg, schrappen van vervoersvergoedingen en het verlagen van subsidies aan (welzijns)organisaties zoals Stichting Wiel. De Gemeenteraad zal tijdens de vergadering besluiten of dit zorgvuldig en sluitend is gebeurt.

Elburg Beleid wil aan de hand van deze Kadernota 2020 er een aantal punten uitlichten.

Er ontstaat een fors tekort op de jeugdhulp van € 1.275.000,- in 2023, ons inziens mede veroorzaakt door slechte beslissingen uit het verleden. Om het tekort op te vangen moet er, tegen de afspraken in, maar liefst € 300.000,- structureel uit de algemene middelen worden gehaald. Zoals u begrijpt kan je geld maar één keer uitgeven en gaat dat dus ten koste van andere zaken bestemd voor alle inwoners van onze Gemeente. Elburg Beleid is van mening dat bij zorgvuldig financieel beheer deze onttrekking uit de algemene middelen niet nodig is en dat de verantwoordelijk wethouder ook in het verleden het huishoudboekje niet goed heeft bewaakt. Ook is Elburg Beleid van mening dat het College niet “over zijn graf moet regeren” en deze beslissingen moet overlaten aan een nieuwe Raad en een nieuw College in een nieuwe raadsperiode. Elburg Beleid zal dus een amendement met die strekking indienen.

Ook zal Elburg Beleid in een amendement voorstellen de structurele subsidie van € 30.000,– per jaar aan Stichting Hervormd Jeugd- en Jongerenwerk niet toe te kennen. De financiering van een door de kerk geëxploiteerde stichting moet ons inziens in beginsel door de kerk plaatsvinden. Het College heeft niet duidelijk genoeg gemaakt waarom dat in dit geval anders zou moeten zijn. Elburg Beleid is van mening dat noodzakelijke bezuinigingen op subsidies consequent moeten worden doorgevoerd.

Voor de Vesting is een verlichtingsplan opgenomen voor het aanlichten van speciale locaties (€ 230.000,-). Dit terwijl door de inmiddels ontbonden Vestingraad nadrukkelijk was verzocht om het hele herinrichtingsplan in één keer door te voeren omdat alle aspecten in elkaar grijpen. Elburg Beleid heeft zich altijd nadrukkelijk achter dit integrale plan van de Vestingraad geschaard en is dan ook niet te spreken over dit doekje voor het bloeden.

Ook wordt er geld (€50.000,-) gereserveerd voor uitbreiding van parkeergelegenheid bij de begraafplaats aan de Bovenweg.  Elburg Beleid is van mening dat dit, afgezet tegen voorgestelde en voor mensen en organisaties zeer ingrijpende bezuinigingen in het sociale domein, een niet passende en noodzakelijke investering is op dit moment.

In de Voorjaarsrapportage 2020 wordt financiële verantwoording afgelegd over de eerste vier maanden van 2020.  De Jaarstukken 2019 betreffen de financiële verantwoording over het boekjaar 2019.  Belangrijke afwijkingen van de jaarrekening ten opzichte van de begroting zijn hierin terug te lezen.

Er is de laatste tijd veel belangstelling geweest voor de plaatselijke politiek in het algemeen en voor Elburg Beleid in het bijzonder. Elburg Beleid is van mening dat er, zonder onderscheid, zorgvuldig met geld moet worden omgegaan en er aandacht blijft voor alle kernen en alle inwoners binnen onze Gemeente. Wij hopen dat u ons in de komende tijd blijft volgen. Aan onze kritische, maar opbouwende inbreng zal het niet liggen!

,

Tirannie van de meerderheid

Nu alle coalitiepartijen, behalve de SGP zelf, duidelijk afstand hebben genomen van de beruchte strip kan Elburg Beleid natuurlijk niet achterblijven. Natuurlijk vinden wij dit ver over de grens, keuren we dit op alle mogelijke manieren af en is alleen afstand nemen gewoonweg niet genoeg. We vragen ons vooral af waarom dit juist binnen de SGP Elburg steeds zo fout gaat en er binnen een jaar sprake is van een integriteitsonderzoek van de oud-wethouder, een motie van wantrouwen aan de broek van de huidige (SGP) wethouder en het recente grensoverschrijdende gedrag van hun raadslid. Dit laatste wordt op Facebook gewoon doodleuk afgedaan als de strip die “een onjuist beeld gaf”. Wij snappen het niet meer… of wel? Eigenlijk is het meest zorgwekkende dat dit dus blijkbaar een rode draad begint te vormen in de uitingen van de SGP. Op steenworp afstand in Oldebroek meent het jonge SGP raadslid aldaar dat het versturen van nazistickers via Whatsapp gewoon een moderne manier van spotprenten is en in Elburg denkt ons lokale raadslid dus dat het betrekken van de Holocaust in zijn misplaatse strip blijkbaar aanvaardbare “humor” is. Wij vragen ons af waarom de SGP niet publiekelijk door het stof gaat en aangeeft dat dit alles nooit had mogen gebeuren. Of zit dit toch wat dieper in de organisatie dan iedereen had gedacht? Dit alles nog bovenop een wethouder die gewoon volhoudt dat zijn waarheid de enige is en geen enkele behoefte voelt om de angel eruit te halen door zijn eigen ego aan de kant te zetten. Echte burgerparticipatie krijgt naar onze mening gewoon een dikke vinger van deze wethouder en zijn College. Ook de Coalitie reageert ons inziens met het minimaal nodige om hun eigen gezicht te redden wat blijkt geeft van berekend machtsgevoel. Opvallend dat de geledingen zich weer sluiten en er weer plaatjes van achtertuinen en schapen op de socials verschijnen, alleen nu wel zonder de SGP. Waarom wordt vanuit de overige coalitiepartijen niet geëist dat de SGP dit publiekelijk terugneemt en gemeende excuses aanbiedt aan allen die ze hiermee beledigd hebben?

Van echte democratie, waarin niemand méér recht heeft dan een ander, blijkt in Elburg geen sprake. Waar al in 1835 werd gewaarschuwd voor de “tirannie van de meerderheid” door de grote namen in onze geschiedenis, lijkt dit principe in Elburg volop de kans te krijgen. Elburg Beleid is oprecht van mening dat de inwoners van Elburg beter verdienen.

Fractie Elburg Beleid