Samen Vooruit !

De afgelopen jaren zien we in toenemende mate een roep uit de samenleving om met een aantal partijen een nieuwe positieve politieke beweging te starten. Een positieve beweging die constructieve politiek voert en ruimte biedt aan een ieder in onze mooie gemeente. Bovenal een politieke beweging die kansen ziet en aangrijpt om de gemeente Elburg nog beter op de kaart te zetten. Een nieuwe politieke beweging die het belang van alle inwoners uit alle kernen behartigt en die inziet dat door samen te werken er echte verandering mogelijk is. Elburg Beleid (EB), D66 Elburg en de PvdA Elburg herkennen deze geluiden en hebben er daarom voor gekozen om over hun partijkleur heen te stappen en, in het belang van onze gemeente en haar inwoners, voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 met een gezamenlijke kandidatenlijst en verkiezingsprogramma naar buiten te treden. Dit zullen we doen vanuit een gezamenlijk gedragen kompas, dat richting geeft aan hoe wij positief, respectvol en constructief politiek willen voeren. Elburg Beleid, D66 en PvdA hebben ondertussen het vertrouwen naar elkaar uitgesproken om een brede samenwerking aan te gaan maar willen tegelijkertijd via deze weg ook een uitgestoken hand bieden aan andere politieke partijen om samen met ons deze nieuwe politieke koers in te zetten. Samen bereiken we meer en kunnen we de stem van een grote groep inwoners vertolken! We denken hiermee het signaal af te geven aan inwoners uit alle kernen dat het anders en beter kan. Met deze samenwerking kunnen we een actieve en belangrijke rol spelen in de lokale politiek en zullen we een positieve verandering in beweging zetten. We roepen inwoners, ondernemers en lokale politieke besturen op om met ons in gesprek te gaan en kijken graag met u “samen vooruit” !

Raadsvergadering 29-06-20

Waaraan besteedt het college ons belastinggeld?

Morgenavond 29 juni worden vanaf 19.30 uur in de raadsvergadering een aantal agendaonderwerpen behandeld. De Regionale Energie Strategie (RES), het Accommodatiebeleid (o.a. beschikbaarheid zalen voor sportverenigingen) en Grip op Uitgaven Sociaal domein, inclusief ingrijpende bezuinigingen, komen aan de orde. Over de laatste twee onderwerpen wordt in deze vergadering gedebatteerd door de raadsleden.

Op woensdagavond 1 juli vanaf 19.30 uur worden de financiën van onze gemeente besproken in een oordeelsvormende vergadering van de Commissie Algemeen Bestuur. Tijdens deze vergadering staan de Kadernota 2020, de Voorjaarsrapportage 2020 en de Jaarstukken 2019 centraal. Om u een idee te geven wat deze stukken inhouden hieronder een korte uitleg.

De Kadernota 2020 is een belangrijk beslisdocument waarin de bestuurlijke keuzes worden gemaakt die terug te zien zijn in de sluitende Meerjarenprogrammabegroting 2021-2014 (MPB).

Een belangrijk financieel pijnpunt betreft hierbij het verwachte tekort op het sociaal domein, met name in de jeugdhulp. Het College verwacht dit tekort de komende vier jaar volledig terug te dringen. Dit gebeurt door grip te krijgen op de uitgaven en te bezuinigen. Bezuinigingen bestaan uit het verlagen van het uurtarief voor informele zorg, schrappen van vervoersvergoedingen en het verlagen van subsidies aan (welzijns)organisaties zoals Stichting Wiel. De Gemeenteraad zal tijdens de vergadering besluiten of dit zorgvuldig en sluitend is gebeurt.

Elburg Beleid wil aan de hand van deze Kadernota 2020 er een aantal punten uitlichten.

Er ontstaat een fors tekort op de jeugdhulp van € 1.275.000,- in 2023, ons inziens mede veroorzaakt door slechte beslissingen uit het verleden. Om het tekort op te vangen moet er, tegen de afspraken in, maar liefst € 300.000,- structureel uit de algemene middelen worden gehaald. Zoals u begrijpt kan je geld maar één keer uitgeven en gaat dat dus ten koste van andere zaken bestemd voor alle inwoners van onze Gemeente. Elburg Beleid is van mening dat bij zorgvuldig financieel beheer deze onttrekking uit de algemene middelen niet nodig is en dat de verantwoordelijk wethouder ook in het verleden het huishoudboekje niet goed heeft bewaakt. Ook is Elburg Beleid van mening dat het College niet “over zijn graf moet regeren” en deze beslissingen moet overlaten aan een nieuwe Raad en een nieuw College in een nieuwe raadsperiode. Elburg Beleid zal dus een amendement met die strekking indienen.

Ook zal Elburg Beleid in een amendement voorstellen de structurele subsidie van € 30.000,– per jaar aan Stichting Hervormd Jeugd- en Jongerenwerk niet toe te kennen. De financiering van een door de kerk geëxploiteerde stichting moet ons inziens in beginsel door de kerk plaatsvinden. Het College heeft niet duidelijk genoeg gemaakt waarom dat in dit geval anders zou moeten zijn. Elburg Beleid is van mening dat noodzakelijke bezuinigingen op subsidies consequent moeten worden doorgevoerd.

Voor de Vesting is een verlichtingsplan opgenomen voor het aanlichten van speciale locaties (€ 230.000,-). Dit terwijl door de inmiddels ontbonden Vestingraad nadrukkelijk was verzocht om het hele herinrichtingsplan in één keer door te voeren omdat alle aspecten in elkaar grijpen. Elburg Beleid heeft zich altijd nadrukkelijk achter dit integrale plan van de Vestingraad geschaard en is dan ook niet te spreken over dit doekje voor het bloeden.

Ook wordt er geld (€50.000,-) gereserveerd voor uitbreiding van parkeergelegenheid bij de begraafplaats aan de Bovenweg.  Elburg Beleid is van mening dat dit, afgezet tegen voorgestelde en voor mensen en organisaties zeer ingrijpende bezuinigingen in het sociale domein, een niet passende en noodzakelijke investering is op dit moment.

In de Voorjaarsrapportage 2020 wordt financiële verantwoording afgelegd over de eerste vier maanden van 2020.  De Jaarstukken 2019 betreffen de financiële verantwoording over het boekjaar 2019.  Belangrijke afwijkingen van de jaarrekening ten opzichte van de begroting zijn hierin terug te lezen.

Er is de laatste tijd veel belangstelling geweest voor de plaatselijke politiek in het algemeen en voor Elburg Beleid in het bijzonder. Elburg Beleid is van mening dat er, zonder onderscheid, zorgvuldig met geld moet worden omgegaan en er aandacht blijft voor alle kernen en alle inwoners binnen onze Gemeente. Wij hopen dat u ons in de komende tijd blijft volgen. Aan onze kritische, maar opbouwende inbreng zal het niet liggen!

,

Tirannie van de meerderheid

Nu alle coalitiepartijen, behalve de SGP zelf, duidelijk afstand hebben genomen van de beruchte strip kan Elburg Beleid natuurlijk niet achterblijven. Natuurlijk vinden wij dit ver over de grens, keuren we dit op alle mogelijke manieren af en is alleen afstand nemen gewoonweg niet genoeg. We vragen ons vooral af waarom dit juist binnen de SGP Elburg steeds zo fout gaat en er binnen een jaar sprake is van een integriteitsonderzoek van de oud-wethouder, een motie van wantrouwen aan de broek van de huidige (SGP) wethouder en het recente grensoverschrijdende gedrag van hun raadslid. Dit laatste wordt op Facebook gewoon doodleuk afgedaan als de strip die “een onjuist beeld gaf”. Wij snappen het niet meer… of wel? Eigenlijk is het meest zorgwekkende dat dit dus blijkbaar een rode draad begint te vormen in de uitingen van de SGP. Op steenworp afstand in Oldebroek meent het jonge SGP raadslid aldaar dat het versturen van nazistickers via Whatsapp gewoon een moderne manier van spotprenten is en in Elburg denkt ons lokale raadslid dus dat het betrekken van de Holocaust in zijn misplaatse strip blijkbaar aanvaardbare “humor” is. Wij vragen ons af waarom de SGP niet publiekelijk door het stof gaat en aangeeft dat dit alles nooit had mogen gebeuren. Of zit dit toch wat dieper in de organisatie dan iedereen had gedacht? Dit alles nog bovenop een wethouder die gewoon volhoudt dat zijn waarheid de enige is en geen enkele behoefte voelt om de angel eruit te halen door zijn eigen ego aan de kant te zetten. Echte burgerparticipatie krijgt naar onze mening gewoon een dikke vinger van deze wethouder en zijn College. Ook de Coalitie reageert ons inziens met het minimaal nodige om hun eigen gezicht te redden wat blijkt geeft van berekend machtsgevoel. Opvallend dat de geledingen zich weer sluiten en er weer plaatjes van achtertuinen en schapen op de socials verschijnen, alleen nu wel zonder de SGP. Waarom wordt vanuit de overige coalitiepartijen niet geëist dat de SGP dit publiekelijk terugneemt en gemeende excuses aanbiedt aan allen die ze hiermee beledigd hebben?

Van echte democratie, waarin niemand méér recht heeft dan een ander, blijkt in Elburg geen sprake. Waar al in 1835 werd gewaarschuwd voor de “tirannie van de meerderheid” door de grote namen in onze geschiedenis, lijkt dit principe in Elburg volop de kans te krijgen. Elburg Beleid is oprecht van mening dat de inwoners van Elburg beter verdienen.

Fractie Elburg Beleid

Coronavirus

Elburg Beleid wil via deze weg allereerst haar diepste respect uitspreken voor alle mensen werkzaam in de zorg, hulpverlening en andere cruciale beroepen die ons land en dus ook onze gemeente draaiende houden in deze bijzondere tijd. Ook binnen de Gemeente Elburg zijn er mensen die ziek zijn of zorgen hebben om een naaste die ziek is. De fractie van Elburg Beleid wil dan ook vooral deze mensen ontzettend veel sterkte en beterschap wensen. Ondernemers binnen onze gemeente worden ook over de hele linie hard getroffen door de ingrijpende maatregelen. Ondernemers die hun ziel en zaligheid in hun bedrijf stoppen en nu ineens te maken krijgen met sterk afnemende orders of zelfs gedwongen sluiting ! Individuele ondernemers zullen niet snel op de voorgrond treden met hun zorgen maar dat neemt niet weg dat die er wel degelijk zijn in alle soorten en maten. Laten we dus wat extra naar elkaar omkijken, begrip tonen voor ieders (verborgen) zorgen en elkaar op welke wijze dan ook helpen deze crisis te doorstaan. Elburg Beleid wenst iedereen binnen (en buiten) onze gemeente veel gezondheid, wijsheid en sterkte !

,

Veiligheid en leefbaarheid, zonder onderscheid

Lang niet altijd is een politieke carrière de opmaat voor een succesvol maatschappelijk functioneren en kan een raadslidmaatschap je bij je entrée op de arbeidsmarkt dwarszitten. Dat is de belangrijkste reden dat José Oosthoek plaatsmaakt voor Dries Bos als raadslid voor Elburg Beleid.

Als geboren Oostendorper is Dries een bekende verschijning in Elburg. Hij heeft zijn sporen verdiend als ondernemer/installateur, brandweerman/instructeur bij de vrijwillige brandweer en de afgelopen jaren werkt hij bij de gemeente Oldebroek. Met Janny heeft hij drie kinderen en inmiddels twee kleinkinderen.

Dries heeft de ambitie zich in te zetten voor de thema’s die EB aan het hart gaan: veiligheid, leefbaarheid, zonder onderscheid. Wij wensen Dries alle succes toe de komende tijd.

In de discussies in de Raad en daarbuiten is de verkiezingsleus van EB op dit moment actueel.

Vooral het laatste begrip roept op tot verdraagzaamheid en tot verder kijken dan je eigen denkwereld. Dat is moeilijk voor sommigen en leidt ook tot weerstand en onbegrip.

Eén van de meest opmerkelijke standpunten die EB hoorde in de laatste raadsvergadering van april j.l. was van de SGP:

DE LOKALE SGP VINDT NAMELIJK DAT DE WINKELS OP ZONDAG OPEN MOGEN………………..

als het maar niet in Elburg is.

Merkwaardig dat principes niet verder reiken dan de eigen achtertuin!! Nog merkwaardiger is het dat de suggestie wordt gewekt maar te gaan verhuizen als de winkelsluiting op zondag je niet zint, of erger, wellicht suggereert men te verhuizen als je een andere mening bent toegedaan? Dat laatste lijkt ook de sfeer in de Raad te bepalen.

Juist de diversiteit aan meningen en levensovertuigingen zorgt voor leefbaarheid, zorgt voor verdraagzaamheid, maar zorgt er ook voor dat in de kleinere kernen de scholen in stand kunnen blijven al was het alleen maar omdat kinderen van andersdenkenden die niet verhuizen ook de desbetreffende scholen bevolken.

EB is een warm voorstander van een zondagsopening als de ondernemer daarvoor kiest. Wat EB betreft zou de gemeente daar alleen een regulerende rol in kunnen spelen waar het de openingstijden betreft om iedereen, zonder onderscheid, tot zijn recht te laten komen. En van ons mag dat ook in Elburg en hoeft de ondernemer zijn onderneming of zijn gezin zeker niet te verplaatsen.

De laatste poll van de Loermeeuw maakt veel duidelijk. Zo’n 71% van de invullers (707 in totaal) wil een zondagsopenstelling. Hoe duidelijk wil je het hebben?

Ook in dit geval blijkt de gemeente willekeurig om te gaan met burgerparticipatie. Zo’n poll wordt met vraagtekens omgeven terwijl geplakte briefjes op een bewonersavond heilig worden verklaard. Ook vindt de coalitie een raadpleging onder inwoners niet nodig als het over de zondagsopenstelling gaat. Merkwaardig, daar nooit expliciet naar een mening op dit punt is gevraagd?

EB wil graag langs de weg van overleg en samenwerking tot oplossingen komen. Als die weg willens en wetens wordt afgesneden moet er misschien een andere weg gezocht worden.

Wij staan open voor suggesties via info@elburgbeleid.nl

Maar u kunt ons natuurlijk altijd aanspreken als wij u in de gemeente tegenkomen.

De fractie van Elburg Beleid
Peter van Andel
José Oosthoek en straks
Dries Bos

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, staande mensen, pak en buiten

Een nadere uitleg waarom Elburg Beleid gekozen heeft voor de coalitiedeelname.

Op social media krijgt Elburg Beleid vaak het verwijt dat zij hun beloften (koopzondag) niet nakomen en dat ze plucheplakkers zijn. Die aantijgingen hebben ook een andere kant en vragen om uitleg.

Elburg Beleid is van mening dat het beter is deel te nemen aan een coalitie om zoveel mogelijk van de wensen te realiseren. Dat is beter dan de comfortabele zetel van de oppositie kiezen en alleen maar roepen over wat fout en verkeerd is tot het op de man of vrouw spelen aan toe.

Het getuigt eerder van moed om verantwoordelijkheid te nemen, ook als niet al je wensen gerealiseerd kunnen worden. De verkiezingsuitslag in 2014 was duidelijk. Het confessionele blok, dat fel tegenstander is van de zondagsopening, had er één zetel bij, terwijl het in de campagnes een duidelijk groot onderwerp was. Elburg Beleid respecteert die mening van de kiezer, maar vindt andere zaken zeker zo belangrijk. Om dat te realiseren of in stand te houden moet je wel meedoen en niet aan de zijlijn gaan spartelen.

De term plucheplakker klinkt even leuk of onaardig als de term tribunetoeteraar, maar wij beschouwen het vooral als een geuzennaam. Elburg Beleid wil meedoen aan welke coalitie dan ook en is niet te beroerd om verantwoordelijkheid te nemen, ook als het moeilijk is. Dat kenmerkt een politieke partij die durft te doen en dat vooral ook samen durft te doen. Voor Elburg Beleid is dat geen holle kreet of een verkiezingsleus, maar zij brengt dat al acht jaar in de praktijk.

Ook de vraag: wat hebben jullie dan bereikt? Is makkelijk gesteld en is voor de oplettende inwoner ook makkelijk te beantwoorden. Elburg Beleid heeft zich namelijk meestal binnen de coalitie ingezet en niet voor de bühne. Niet door allerlei moties, die vooral gericht zijn op het oppoetsen van het eigen imago, maar door te werken aan een degelijk en fatsoenlijk beleid dat Elburg in onze optiek verder brengt. Dat vereist visie, moed en doorzettingsvermogen maar vooral ook betrouwbaarheid. Om dit te onderstrepen, zonder uitputtend te zijn, wil ik wel enige zaken noemen:

 • De transitie in het sociaal domein kan in Elburg geslaagd worden genoemd hoewel er best nog wat bij te slijpen is.
 • De bezuinigingen op cultuur en ons cultureel erfgoed zijn een halt toegeroepen, maar nu de investeringen nog
 • Duurzaamheid komt tussen de oren van de inwoners en de eerste belangrijke stappen zijn gezet, nog niet genoeg, maar duurzaamheid is voor de lange adem.
 • Toerisme en recreatie wordt meer en meer belangrijk in de gemeente
 • Binnen het College is Elburg Beleid een warm voorstander van de ondersteuning van de vele vrijwilligers op alle gebieden en dat komt tot uiting op velerlei terreinen
 • De support voor grootschalige evenementen vindt meer en meer een plek in Elburg
 • De havenvisie is nagenoeg gerealiseerd door de initiërende en uitvoerende rol van Elburg Beleid
 • Binnen de gemeente is oog voor en wordt gewerkt aan het vereenvoudigen van procedures
 • Het aantal trouwlocaties in Elburg is uitgebreid en de kosten verlaagd
 • De gemeente Elburg, in de volle breedte, is nationaal en regionaal beter op de kaart gezet getuige de vele publicaties en uitingen waarin Elburg wordt genoemd en bezongen
 • Aan de Gracht (bij Rosalie) is door toedoen van Elburg Beleid weer op de kaart gezet en inmiddels gerealiseerd.
 • De intergemeentelijke samenwerking is verder vormgegeven zonder de zelfstandigheid op te geven.
 • De zandsculpturen zijn naar Elburg gehaald
 • De servicegerichtheid van de gemeente wordt stapsgewijs vergroot
 • Ontwikkelingen bij de molen in Oostendorp zijn door Elburg Beleid gestimuleerd en toegejuicht, ook in het College.

Dit zijn veelal zaken die niet van vandaag of morgen bereikt worden. Elburg Beleid werkt daaraan, gestaag en vasthoudend en wij willen ook een volgende periode verder daaraan werken.

Al met al is Elburg Beleid blij met haar rol en positie in de coalitie, zowel in de Raad als in het College. Alleen op deze manier zijn belangrijke delen van het verkiezingsprogramma te realiseren. De plucheplakkers van Elburg Beleid willen dat graag voortzetten in het belang van de hele gemeente Elburg.

Maar waar wij vooral trots op zijn is dat het andere geluid van Elburg Beleid, juist bij partijen die wellicht niet tot de politieke vrienden zouden kunnen worden gerekend, wordt gehoord en wordt gewaardeerd. Dat leidt eerder en beter tot resultaten. En daar maak je vrienden mee!

 

Elburg Beleid is een partij die mee wil doen en verantwoordelijkheid wil nemen, ondanks tegenwind op sommige punten !

 

Peter van Andel

Fractievoorzitter en lijsttrekker Elburg Beleid

 

Wilt u met ons samenwerken aan een beter Elburg, stem dan 21 maart lijst 5 Elburg Beleid. Want lokaal is er veel te winnen.

Persbericht: Tijdelijk beheer voor MFC Aperloo

Tijdelijk beheer voor MFC Aperloo

De gemeente Elburg heeft met de Vereniging Gemeenschapscentra ’t Harde (VGH) een intentieovereenkomst afgesloten voor het beheer van het MFC Aperloo. Tijdens de VGH-ledenvergadering van woensdag 21 december jl. zijn de leden hiermee akkoord gegaan. Wethouder José Oosthoek (EB) kijkt terug op goede constructieve gesprekken met de overgangscommissie van de VGH en is blij met deze oplossing voor de komende periode: “Kern van de intentieverklaring is dat de gemeente met ingang van 1 januari 2017 tijdelijk verantwoordelijk is voor de beheer- en exploitatietaken van het MFC. Gedurende maximaal een jaar zorgt de gemeente voor de inzet van de benodigde capaciteit en ondersteuning. In dat jaar gaat de VGH samen met de gemeente goed kijken naar alle mogelijkheden voor de exploitatie van het MFC Aperloo.”

 

Het beheer van het MFC Aperloo is in handen van de VGH. Adriaan Vinju, de nieuwe voorzitter, heeft een duidelijke ambitie: “Wij willen het MFC transformeren in een dorpsvoorziening voor alle Hardenezen, jong en oud. Het is mooi dat de gemeente op ons verzoek tijdelijk de exploitatie- en beheerstaken overneemt. Dat geeft ons de slagkracht om het noodzakelijke veranderingsproces in gang te zetten, in samenwerking met alle Hardenezen.”

Speciale aandacht in de intentieverklaring is er voor de situatie van de medewerkers, verbonden aan het MFC Aperloo. Volgens José Oosthoek was dat rechtspositioneel gezien een lastige situatie: “Wij kunnen – als gemeente – deze medewerkers niet in directe dienst nemen. Dat is cao-technisch gezien niet toegestaan. Daarom is gekozen voor een constructie waarbij de gemeente tijdelijk verantwoordelijk is voor de exploitatie.”

 

Aansluiting samenleving

In de afgelopen periode bleek dat het voor de VGH steeds moeilijker was om bestuursleden te vinden, die het beheer en de exploitatie op zich willen nemen. Een belangrijke randvoorwaarde voor een goed beheer van een MFC is dat hiervoor voldoende draagvlak in de samenleving is. Daarom is het belangrijk dat het MFC goed aansluit op de wensen die in ’t Harde leven.

Wethouder José Oosthoek geeft de VGH nu de ruimte om die aansluiting te realiseren: “Ons beleid is er op gericht om het beheer van de maatschappelijke voorzieningen terug te leggen bij de samenleving. Wij bieden de VGH nu de kans om die verbinding te maken. Gelukkig heeft het huidige (demissionaire) bestuur zich langere tijd extra ingespannen om het MFC draaiende te houden. En met succes, waarvoor ik veel waardering heb. Daardoor kan de gemeente de exploitatie – hetzij tijdelijk – goed overnemen. Op deze manier zorgen we voor een goed functionerend MFC en creëren we de gelegenheid om met alle partijen goed te kijken naar de toekomstbestendige mogelijkheden van deze waardevolle voorziening.”

Aankondiging Motie Duurzame Bouw

In de Raad van 4 april 2016 dient Elburg Beleid een motie in die de duurzame bouw van woningen in Elburg moet bevorderen.

De motie houdt in dat het College wordt gevraagd te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om voor nieuwbouw vanaf 2018 af te dwingen of te bevorderen dat die woningen energieneutraal zijn. Het college wordt gevraagd om uiterlijk in september 2016 de uitkomsten van dit onderzoek aan de Raad te presenteren.

Met deze motie wil Elburg Beleid een eerste stap zitten in dit, door de Raad benoemde, jaar van de duurzaamheid. Na enkele inspiratiesessies en een bezoek aan dergelijke 0-op-de-meter-woningen wordt het tijd dat ook Elburg concreet gaat worden over de route naar een energie neutrale gemeente in 2035.

Wij zijn van mening dat het aannemen van deze motie een aanzet geeft tot verdere stappen in dit proces.

Leges Gastouderopvang

Kinderopvang is een groot goed en economisch van belang. Sinds de stimuleringsmaatregelen Kinderopvang van 1989 (Hedy d’ Ancona) is er veel en serieus werk gemaakt van Kinderopvang. Met de nodige moeite is dat ook in Elburg van de grond gekomen daar het politieke klimaat in Elburg niet direct de voordelen van kinderopvang onder ogen wilde zien. Uiteindelijk hebben de initiatiefneemsters toch bereikt wat nodig was en vandaag plukken we daar nog de vruchten van.

Kinderopvang is een professionele bedrijfstak die aan tal van kwaliteitseisen moet voldoen. Dat is maar goed ook daar het een belangrijke rol speelt in de opvang en opvoeding van onze kinderen. Dat moet deskundig, veilig en vertrouwd gebeuren.

Kwaliteitseisen worden ook gesteld aan Gastouderopvang. Voor een eerste toelating dient er een algehele toets door de GGD plaats te vinden en die wordt aan de gemeente in rekening gebracht. De gemeente rekent die kosten door aan de gastouder c.q. aan het gastouderbureau. Dit doet de gemeente door het heffen van kostendekkende leges. Daar is niets mis mee. Gastouders zijn geen gelukszoekers en hebben een bedrijf in de kinderopvang. Zij zullen daarin moeten investeren en deze eerste en eenmalige kosten zijn daar een onderdeel van.

Gastouderbureaus berekenen maandelijks kosten per kind door aan gastouders en doen dat zo lang de opvang duurt. De gemeente doet dat alleen bij de eerste toelating.

Voor Elburg Beleid telt dat kinderopvang op een goede en bedrijfsmatige manier vorm gegeven moet worden en er geen wildgroei moet ontstaan. Gastouders dienen bewust en met overtuiging voor een dergelijk bedrijf te kiezen. Dat moet zeker niet te gemakkelijk worden gemaakt door een verkeerde vorm van subsidiëring door de gemeente.
Bovendien is de kostendekkendheid van leges een groot goed en schept een halvering daarvan te veel precedenten. Dat is niet goed voor het huishoudboekje van de gemeente zelf en ook daar zijn we met z’n allen bij gebaat.